X

Bổ sung hạng mục giám sát

Tháng 5/2013, Công ty cổ phần Xây dựng TASCO chúng tôi có liên danh với Công ty cổ phần PUSCO thực hiện giám sát thi công xây lắp một gói thầu; trong hợp đồng liên danh phân rõ mỗi bên chịu trách nhiệm 50% công việc, giá trị hợp đồng phân chia tương ứng mỗi bên cũng là 50% và Công ty cổ phần Xây dựng TASCO là thành viên đứng đầu liên danh chịu trách nhiệm làm đầu mối phối hợp với Bên A cũng như các cơ quan chức năng trong quá trình thương thảo và thực hiện giám sát, hợp đồng này gồm cả Công ty cổ phần Xây dựng TASCO và Công ty cổ phần PUSCO ký; thời gian kết thúc hợp đồng giám sát này là tháng 6/2014, trong quá trình thực hiện hợp đồng 2 công ty không vi phạm quy định gì của hợp đồng.

Tháng 12/2013, UBND tỉnh cho phép bổ sung một số hạng mục mới, do đó, chi phí tư vấn giám sát cũng được bổ sung theo; song các hạng mục giám sát bổ sung này chủ đầu tư ra quyết định bổ sung cho riêng Công ty cổ phần Xây dựng TASCO. Vậy chúng tôi xin hỏi, Công ty cổ phần PUSCO có cần ký vào hợp đồng bổ sung này không vì thời gian kết thúc hợp đồng giám sát ban đầu chưa hết nhưng chủ đầu tư chỉ bổ sung hạng mục mới cho riêng Công ty cổ phần xây dựng TASCO.

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc ký kết phụ lục hợp đồng về bổ sung hạng mục công việc trong thời hạn hợp đồng vẫn còn có hiệu lực sẽ cần được thống nhất và ký kết bởi đại diện/ cá nhân được ủy quyền của các bên tham gia hợp đồng. Theo quy định các thành viên trong liên danh đều phải ký hợp đồng, do vậy phụ lục hợp đồng cũng phải được ký bởi các thành viên liên danh.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng