X

Năng lực giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng

Ở mục a, khoản 3, điều 19 Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, về chế độ giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có nêu: “Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình cử người có đủ năng lực để thực hiện giám sát tác giả theo quy định….”  Vậy xin hỏi theo quy định thì người được cử làm công tác giám sát tác giả cụ thể cần có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, quá trình kinh nghiệm như thế nào?

Trả lời
  • Huyền Kyubi8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

    Theo quy định của pháp luật về xây dựng, chế độ giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định của hợp đồng xây dựng, không có quy định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân thực hiện giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế xây dựng. Tuy nhiên, Nhà thầu thiết kế cần cử người có đủ năng lực để thực hiện công tác giám sát tác giả theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

    Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng