X

Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP, đơn vị tôi đã gặp một số khó khăn vướng mắc về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài nhân sách như sau:

– Tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 có quy định: “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở với các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án nhóm A; dự án quy mô từ nhóm B trở xuống do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư. Đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc các Bộ này thực hiện việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án”.

– Tại Điểm a Khoản 1 Điều 25 có quy định: “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp đặc biệt, cấp I; công trình từ cấp III trở lên của dự án thuộc chuyên ngành do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý của mình quyết định đầu tư; công trình do Thủ tướng Chính phủ giao và các công trình thuộc dự án do mình quyết định đầu tư

Như vậy, đối với các dự án điện từ nhóm B trở xuống sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách do Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) quyết định đầu tư thì sẽ phải trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở hay trình Sở Công Thương TP.HCM thẩm định? Và các dự án từ nhóm B trở xuống sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách do các Công ty Điện lực khu vực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thì sẽ phải trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở hay trình Sở Công Thương TP.HCM thẩm định?

Các công trình cấp II, cấp III của dự án điện sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách do Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư sẽ phải trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hay phải trình Sở Công Thương TP.HCM thẩm định? Và các công trình cấp II, cấp III của dự án điện sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách do các Công ty Điện lực khu vực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư sẽ phải trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hay phải trình Sở Công Thương TP.HCM thẩm định?

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với các dự án điện từ nhóm B trở xuống do Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thì thẩm quyền thẩm định thuộc Bộ Công thương; đối với các dự án điện từ nhóm B trở xuống do các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì đối với các công trình cấp II, cấp III thuộc dự án điện do Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thì thẩm quyền thẩm định thuộc Bộ Công thương; đối với các công trình cấp II, cấp III thuộc dự án điện do các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thì thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Công thưong thành phố Hồ Chí Minh; đối với công trình lưới điện trung áp do người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định.


  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng