X

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ ở địa chỉ email snnptntpt@… hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu Đảm bào an toàn giao thông đường thủy công trình Cầu Sông Lô.

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

  Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

  Hợp đồng thi công xây dựng số 121/2010/HĐ-TCXD ngày 29/6/2010 được ký kết vào tháng 6/2010, do đó việc thực hiện hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

  Hình thức hợp đồng số 121/2010/HĐ-TCXD ký theo đơn giá, do đó các bên tham gia hợp đồng được điều chỉnh giá hợp đồng trong trường hợp quy định tại hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài không do lỗi của bên nhận thầu gây ra thì nhà thầu được phép điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng trong cả thời gian gia hạn hợp đồng được chủ đầu tư chấp thuận. Phương pháp điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng thực hiện theo quy định của Thông tư số 06/2007/TT-BXD.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
  Nguồn: Công văn 1879/BXD-KTXD, ngày 18 tháng 8 năm 2014

  Nguồn: Bộ xây dựng