X

Thẩm quyền phê duyệt dự toán

Hiện nay, trong Nghị định số 32/2015/NĐ-CP chưa quy định rõ thẩm quyền thẩm định dự toán một số chi phí thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đối với dự án sử dụng vốn nhà nước như: Chi phí lập dự án đầu tư; chi phí quản lý dự án; chi phí thiết kế bản vẽ thi công;…

Vậy kính mong Bộ Xây dựng cho biết: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các chi phí trên do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, trình người quyết định đầu tư phê duyệt hay chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình áp dụng các quy định tại Điều 24 – 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng