X

Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình

Việc thực hiện lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế trước rồi mới lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế hay ngược lại?

Theo Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 46/NĐ-CP. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiết kế lập. Trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế, người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Nếu chủ đầu tư không có chuyên môn thì phải thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng. Nếu thuê thì phải lựa chọn nhà thầu thực hiện và phải trả thù lao cho nhà thầu này. Hiện nay hầu hết các nhà thầu đều có đủ điều kiện thực hiện cả khảo sát và thiết kế nếu khi lựa chọn được nhà thầu thực hiện khảo sát, thiết kế hoặc sau này có thể nhà thầu này được lựa chọn thì nhà thầu này có thể giúp chủ đầu tư lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế được không hay phải lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện công việc này?

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Điều 12 và Điều 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

  – Về nhiệm vụ khảo sát: Trường hợp đã lựa chọn được nhà thầu thiết kế thì nhiệm vụ khảo sát xây dựng do nhà thầu thiế kế này lập, trường hợp chưa lựa chọn được nhà thầu thiết kế thì thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực (tương đương với điều kiện năng lực của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình) lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng.

  – Về nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Do chủ đầu tư lập hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

  Trường hợp chủ đầu tư đã lựa chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực thực hiện cả khảo sát và thiết kế xây dựng công trình thì chủ đầu tư có thể thuê nhà thầu này lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng