X

Điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn giám sát

Tháng 10/2010 Công ty tôi có ký hợp đồng với ban quản lý theo tỷ lệ phần trăm 0,8721% (giá hợp đồng là 4,1 tỷ đồng, giá hợp đồng thi công là 474,7 tỷ đồng). Năm 2015, gói thầu được điều chỉnh lại do biến động về giá nhân công và nhiên vật liệu, dự toán được phê duyệt với nội dung như sau:

– Giá trị XL = 469,5 tỷ đồng (trong đố điều chỉnh về giá nhân công và nhiên vật liệu làm tăng giá gói thầu 80 tỷ đồng; chi phí xây lắp giảm 85,2 tỷ đồng).

– Giá trị TVGS = 469,5*0,8721% = 4,095 tỷ đồng.

Vậy, công ty chúng tôi có được ký phụ lục hợp đồng và thanh toán 4,095 tỷ đồng không hay chỉ được thanh toán với giá trị = (469,5-80)*0,8721% = 3,396 tỷ đồng?

Trả lời
 • Quang Lê Minh8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

  Việc lấy giá trị hợp đồng thi công xây lắp nào để xác định giá trị trong hợp đồng tư vấn giám sát, phải căn cứ vào loại hợp đồng, hình thức hợp đồng, giá hợp đồng và các điều khoản ghi trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng