X

Chi phí thẩm định thiết kế của chủ đầu tư

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Ban Quản lý dự án lưới điện – Tổng công ty Điện lực miền Bắc ở địa chỉ email bqldald@… hỏi về nội dung liên quan đến chi phí thẩm định thiết kế của chủ đầu tư.

Trả lời
 • Tung Anh9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

  Việc tổ chức thẩm định thiết kế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP. Chi phí thẩm tra do tổ chức tư vấn thực hiện xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Phí thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với công trình thực hiện thiết kế 3 bước và thiết bế bản vẽ thi công đối với công trình thực hiện thiết kế 1 bước và 2 bước của chủ đầu tư khi đã có kết quả thẩm tra thuộc chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD.

  Vụ Kinh tế Xây dựng
  Nguồn: Công văn 79/BXD-KTXD, ngày 01 tháng 8 năm 2014

  Nguồn: Bộ xây dựng