X

Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Qua nghiên cứu nội dung 3.2 Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Tôi có vướng mắc như sau:

Tại mục 3.2.2 Chi phí lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật điều chỉnh trong các trường hợp: Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: Điều chỉnh định mức chi phí với hệ số K=0,80. Như vậy với trường hợp sử dụng lại thiết kế của công trình đã có thì có áp dụng hệ số điều chỉnh giảm K=0,80 hay không?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có sử dụng lại thiết kế của công trình đã có thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cũng điều chỉnh với hệ số K=0,8.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng