X

Thủ tục liên quan cấp giấy phép xây dựng

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở địa chỉ email ctcpdtptn@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến thủ tục cấp giấy phép xây dựng (trước khi Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ có hiệu lực).

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp, trong đó có trường hợp “Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thì không phải xin giấy phép xây dựng.

  Nếu dự án nói trên đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh theo đúng quy định thì thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

  Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai dự án, chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định về điều kiện khởi công công trình quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng và quản lý đối với công trình được miễn giấy phép quy định tại Điều 9 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng