X

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và chi phí thẩm định dự án

Tôi làm ở Ban QLDA của huyện (trực thuộc UBND huyện), tôi đang trình Phòng Kinh tế Hạ tầng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của 1 công trình (công trình nhóm C) có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.950.000.000 đồng. Khi lập dự toán công trình thì bị vượt tổng mức đầu tư lên tôi đã bỏ chi phí kiểm toán 1,6% đi để không bị vượt tổng mức đầu tư của dự án ban đầu, cơ quan thẩm định đã yêu cầu không được bỏ chi phí kiểm toán đó đi và phải giảm quy mô xây dựng công trình. Cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu như vậy đúng hay sai? Tôi có được bỏ chi phí kiểm toán trong trường hợp này không?

Tôi đang thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 1 công trình xay dựng trong đó cơ quan tôi tự thẩm định mà không thuê tư vấn thẩm tra khi thanh toán chúng tôi có được thanh toán giá trị của thẩm tra không? Không thanh toán chi phí thẩm định hay phải thanh toán theo chi phí thẩm định?

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

  Theo quy định của pháp luật về xây dựng thì dự toán xây dựng công trình không được vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp đặc biệt và được phép của người quyết định đầu tư cho phép.

  Việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

  Chi phí thẩm định dự án được xác định theo Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng