X

Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của bạn Nguyễn Hoài Anh hỏi về nội dung liên quan đến chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trả lời
  • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình xác định bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt. Việc thanh toán hợp đồng tư vấn lập dự án thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng