X

Chỉ số trượt giá cho gói thầu

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận hỏi về nội dung liên quan đến cách tính chỉ số trượt giá cho gói thầu 11 thuộc Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp Quốc lộ 27, tỉnh Ninh Thuận.

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, khi sử dụng hệ số điều chỉnh giá (Pn) để điều chỉnh giá hợp đồng thì cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh phải phù hợp với nội dung công việc trong hợp đồng. Trong hợp đồng, các bên phải thỏa thuận việc sử dụng nguồn thông tin về giá, hoặc nguồn chỉ số giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh giá hợp đồng; cũng như thỏa thuận cụ thể các hệ số cố định, hệ số biểu thị tỷ trọng các yếu tố chi phí liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. Do vậy đối với trường hợp nêu tại văn bản số 121/CPXD-2015 thì khi ký kết hợp đồng, các bên cần thỏa thuận về giá trị các hệ số a, b, c, d… trong công thức điều chỉnh giá cho phù hợp nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

    Nguồn: Công văn 1027/BXD-KTXD, ngày 12/05/2015

    Nguồn: Bộ xây dựng