X

Hồ sơ quyết toán hợp đồng trọn gói

Đối với hợp đồng trọn gói: Hồ sơ dự toán của gói thầu được duyệt lập theo đơn giá xây dựng công trình của UBND Tỉnh, hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng theo hình thức trọn gói, do vậy khi quyết toán công trình có phải lập lại đơn giá chi tiết hay không? Lấy nguyên mẫu hồ sơ dự toán làm hồ sơ quyết toán có được hay không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc lập hồ sơ quyết toán hợp đồng trọn gói được thực hiện theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Hướng dẫn chi tiết về hợp đồng xây dựng, theo đó việc quyết toán hợp đồng trọn gói không bắt buộc phải lập lại đơn giá chi tiết.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng