X

Phê duyệt dự án và phê duyệt thiết kế, dự toán

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo quy định trong Luật Xây dựng 50/2014/QH13:

– Tại Điểm c, Khoản 2 Điều 68. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng: “Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung cấp cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật”

– Tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 85. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng: “Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và nộp phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng”.

Tuy nhiên, theo quy định trong Nghị định 59/2015/NĐ-CP: Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 13. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng: “Cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định đầu tư xây dựng”.

Vậy tôi xin hỏi, chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn là người trình phê duyệt dự án, trình phê duyệt thiết kế, dự toán?

Trả lời
  • Quang Lê Minh9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Chủ đầu tư là người tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cơ quan chuyên môn về xây dựng và người có thẩm quyền quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định và phê duyệt. Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án (kể cả Báo cáo kinh tế kỹ thuật) và phê duyệt thiết kế, dự toán.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng