X

Chi phí nhân công trong tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình

1. Phương pháp xác định chi phí nhân công để xác định tổng mức đầu tư hay xác định dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước sau thời điểm ngày 01/7/2013 khi Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2013 có hiệu lực thi hành cần thực hiện như thế nào khi không có thang bảng lương vì Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành và khi đó việc áp dụng các bộ định mức và đơn giá xây dựng công trình cũng không có giá trị vì bậc thợ và hệ số bậc thợ theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP không còn tác dụng. Do vậy việc xác định giá gói thầu đối với Chủ đầu tư là chưa thể thực hiện được vì chưa có hướng dẫn cụ thể nào từ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội bằng văn bản đối với việc xây dựng thang bảng lương để làm căn cứ xác định chi phí nhân công trong dự toán hay trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Chúng tôi rất khó khăn trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ở thời điểm hiện tại, do vậy chúng tôi rất mong Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí nhân công ở thời điểm hiện tại.

2. Lương cơ bản LCB trong chi phí nhân công được các định theo Lương cơ sở hay xác định theo lương tối thiểu vùng và hệ số bậc thợ. Phụ cấp không ổn định sản xuất hiện nay có còn được tính không? Những vấn đề này được quy định tại văn bản nào?

3. Công thức xác định hệ số điều chỉnh nhân công khi các khoản phụ cấp chưa tính đến hoặc tính chưa đủ trong đơn giá:

có còn hiệu lực hay không? Nếu công thức điều chỉnh trên không còn hiệu lực thì cách xác định hệ số điều chỉnh nhân công khi các khoản phụ cấp chưa tính đến hoặc tính chưa đủ trong đơn giá được xác định như thế nào?

Trả lời
  • Tung Anh8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương: hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai việc xây dựng thang lương, bậc lương và mức lương tối thiểu cho ngành xây dựng theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP. Trong khi Bộ Xây dựng chưa ban hành các quy định mới về tiền lương cho ngành xây dựng theo quy định của Bộ Luật Lao động mới thì vẫn áp dụng cách xác định chi phí tiền lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như quy định hiện hành.


    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng