X

Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Hiện tại Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã có hiệu lực tuy nhiên theo Điều 5. Tổ chức thực hiện thì “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan điều tra, khảo sát, xác định và công bố đơn giá nhân công xây dựng làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn”. Như vậy có thể hiểu rằng nếu UBND tỉnh, thành phố chưa ban hành văn bản hướng dẫn theo Thông tư 05/2016 thì chưa thể áp dụng mức lương nhân công theo Thông tư này hay không? Nếu trong trường hợp đó thì lương nhân công tại địa phương sẽ được áp dụng như thế nào?

Trả lời
  • Nam9 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì quý đơn vị xây dựng lập và xây dựng dự toán chi phí xây dựng -chi phí nhân công theo các nội dung quy định tại Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc hương dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng