X

Việc tách dự án theo quy định tại Điều 50 Luật Xây dựng

Hiện nay khoản 2, điều 50 Luật Xây dựng quy định: “2. Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì dự án thành phần được quản lý thực hiện như một dự án độc lập. Việc phân chia dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư phải được quy định trong nội dung quyết định đầu tư”.

Công ty chúng tôi đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhóm A, trong đó có nhiều dự án thành phần có thể vận hành độc lập. Tuy nhiên trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư không nêu rõ việc tách dự án độc lập đối với các dự án thành phần. Nay, chúng tôi muốn tách 02 dự án thành phần trong dự án lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư ra thực hiện trước có được không? “Quyết định đầu tư” quy định trong khoản 2, điều 50 Luật Xây dựng có được hiểu là quyết định đầu tư đối với từng dự án khi phê duyệt hay được hiểu đồng nhất với quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

    Việc phân chia dự án thành phần, phân kỳ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 50 Luật Xây dựng năm 2014. Quyết định đầu tư là quyết định phê duyệt dự án của người quyết định đầu tư.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng