X

Thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

1. Trường hợp Dự án đầu tư hệ thống cáp quang liên tỉnh (mua dây cáp quang để treo trên cột có sẵn) thì theo quy định pháp luật về xây dựng hiện hành, dự án trên là dự án công trình xây dựng hay dự án mua sắm hàng hóa thiết bị?

2. Theo khoản 4 Điều 13 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 có quy định: “Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của dự án có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng có cấu phần xây dựng gồm các hạng mục công trình, công việc không quyết định đến mục tiêu đầu tư, an toàn trong vận hành, sử dụng và có tỷ trọng chi phí phần xây dựng nhỏ hơn 15% tổng mức đầu tư dự án”. Vậy cho tôi hỏi, theo quy định trên thì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng có bao gồm cả thẩm định dự án, thiết kế cơ sở hay chỉ thẩm định thiết kế, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở?

Trả lời
 • mrbalick8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Theo nội dung Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì: Công trình xây dựng được quy định tại Khoản 10; Dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 15; Hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 20.

  Theo đó, việc mua dây cáp quang để treo trên cột có sẵn là dự án mua sắm thiết bị hàng hóa thiết bị.

  2. Việc thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình được hiểu là việc thấm định bao gôm cả thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng