X

Điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Qua Báo điện tử Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 634/PC-TTPA ngày 13/12/2013 của bạn đọc Phạm Liên Hương ở địa chỉ email phamlienhuong79@yahoo.com.vn hỏi về nội dung liên quan đến việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn theo tỷ lệ (%) thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợp hợp đồng được ký kết theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ thì việc điều chỉnh giá và điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo quy định của Nghị định này và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng.

    Nguồn: Bộ xây dựng