X

Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Quảng Ninh được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc giao làm Chủ đầu tư của dự án công trình cải tạo và xây dựng lại Nhà Hội trường của Công ty. Dự án là công trình dân dụng, cấp III, có Tổng mức đầu tư là 8 tỷ và chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng. Nguồn vốn đầu tư do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc cấp (trích từ nguồn vốn khấu hao của Tổng công ty). Địa điểm xây dựng tại Quảng Ninh. Vậy cho chúng tôi hỏi trong trường hợp này:

1. Vốn đầu tư được hiểu là vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay Vốn khác?

2. Nếu là vốn Nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng sẽ căn cứ theo Điều 13 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 hay Điểm b Khoản 3 Điều 10 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ vì người quyết định đầu tư là Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Vốn khấu hao của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư xây dựng là vốn Nhà nước ngoài ngân sách.

  2. Trường hợp dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật thì thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán do Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo phân cấp quy định tại Khoản 3 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng