X

Chi phí thẩm định báo cáo Kinh tế kỹ thuật

1. Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật được tính theo quy định nào?

2. Tại sao trong Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 không có chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán của Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Nếu vậy thì việc thẩm tra thiết kế, dự toán của báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo văn bản nào? 

Trả lời
  • Nam9 tháng trước

    Thật hay

  • Nam9 tháng trước

    Tuyệt vời