X

Có được miễn giấy phép đối vớ khu vực trung tâm xã đã có quy hoạch?

Theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì “Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa” được miễn giấy phép xây dựng. Được hiểu là công trình xây dựng nhà ở và công trình xây dựng ở nông thôn chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết được duyệt thì không yêu cầu thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Như vậy đối với công trình xây dựng nhà ở và công trình xây dựng ở khu vực trung tâm xã (đã có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000), để có cơ sở quản lý về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng… thì có được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 cấp giấy phép xây dựng không?

Trả lời
  • Kiều Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Công trình xây dựng nhà ở và công trình xây dựng ở khu vực đã có quy hoạch xây dựng 1/2000 được duyệt thì không phải là đối tượng miễn giấy phép xây dựng quy định tại điểm k, khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng