X

Thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị

Qua hòm thư điện tử, Trung tâm Thông tin đã nhận được câu hỏi của công dân Nguyễn Thu Hương ở địa chỉ email huongsxddl@gmail.com hỏi về nội dung liên quan đến việc tính thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị.

Trả lời
  • Sơn Bùi Ngọc8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Theo Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thì dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

    Hiện nay một số dịch vụ công ích đô thị như: Dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư thuộc đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008. Do đó, đối với những dịch vụ công ích trên, thì dự toán chi phí được tính bổ sung thuế giá trị gia tăng theo các văn bản hướng dẫn tính thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính.

    Nguồn: Bộ xây dựng