X

Chi phí lập dự toán thiết bị

Tôi đang công tác tại phòng tài chính của huyện, trong quá trình phê duyệt dự toán thiết bị có vướng mắc sau đây.

Theo Điều 2 khoản 3.2.1 QĐ 957 Chi phí lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định theo định mức tỉ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 2 và bảng số 3 trong Quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án, trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật được duyệt.

Theo Điều 2 khoản 3.3.4 Chi phí thiết kế tính theo định mức công bố tại Quyết định này đã bao gồm chi phí lập dự toán công trình. Chi phí lập dự toán công trình chiếm khoảng 12% của chi phí thiết kế.

Vậy xin Bộ cho biết: Chi phí lập dự toán thiết bị nên lấy theo tỉ lệ phần trăm bảng số 3 QĐ 957 nhân với chi phí thiết bị trước thuế. Hay lấy theo tỉ lệ phần trăm của chi phí thiết kế nhân thêm 12%.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

    Việc xác định tỷ trọng chi phí để thực hiện phần thuyết minh và thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế – kỹ thuật) trong chi phí lập dự án đầu tư do các bên giao nhận thầu tự xác định; khi các bên đã thống nhất xác định được phần chi phí thiết kế bản vẽ thi công trong chi phí lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thì chi phí lập dự toán chiếm tỷ trọng 12% của chi phí này.

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng