X

Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án

Hiện nay, Bộ Tư pháp có một đơn vị cấp dưới đóng tại tỉnh Quảng Bình là Trường trung cấp Luật Đồng Hới. Bộ Tư pháp đang đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho Trường trung cấp Luật Đồng Hới tại tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình có hỗ trợ cho Trường khoảng 15 tỷ để đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cổng trường rào cho trường.

UBND tỉnh Quảng Bình muốn Bộ Tư pháp phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật 1 dự án bao gồm 2 công việc: Đền bù, GPMB và xây dựng cổng trường rào cho Trường bằng nguồn vốn Ngân sách của tỉnh Quảng Bình.

Tôi có xem điều 12, Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa hiểu hết. Vì vậy tối muốn hỏi Bộ Xây dựng rằng việc Bộ Tư pháp quyết định đầu tư một dự án hoàn toàn bằng nguồn vốn của ngân sách tỉnh Quảng Bình có đúng thẩm quyền, quy định không?

Trả lời
 • Nam8 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

  Căn cứ tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

  Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C trong phạm vi và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp. Cơ quan cấp dưới trực tiếp được uỷ quyền hoặc phân cấp quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C.

  Bộ Tư Pháp là cơ quan quyết định đầu tư dự án xây dựng cơ sở vật chất cho Trường trung cấp Luật Đồng Hới (sau đây gọi là dự án). Trường hợp Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có hỗ trợ cho Trường khoảng 15 tỷ bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh để đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cổng, tường rào và muốn Bộ Tư Pháp phê duyệt dự án thì phải cập nhật các nội dung trên vào dự án. Bộ Tư Pháp phê duyệt dự án trong đó phân định rõ cơ cấu các nguồn vốn.

  Vụ Quản lý hoạt động Xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng