X

Áp dụng định mức khoan cọc nhồi

Năm 2013 đến năm 2015 công ty chúng tôi tham gia thi công công trình QL1A theo hình thức chỉ định thầu. Trong quá trình lập hồ sơ đề xuất cho công tác khoan cọc nhồi, chúng tôi áp dụng định mức 1776/BXD ngày 16/8/2007, tuy nhiên trong quá trình thi công một số khối lượng khoan cọc nhồi chúng tôi thi công từ tháng 2/2014 đến tháng 5/2014; còn một số khối lượng khoan từ tháng 6/2014 trở đi. Như vậy, đối với khối lượng khoan sau tháng 6/2014 chúng tôi có được áp dụng theo định mức 1776/BXD hay phải áp dụng định mức điều chỉnh và bổ sung 588/BXD?

Trả lời
  • Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Việc áp dụng định mức và thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng