X

Quyết toán chi phí thiết kế công trình

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Tôi đang công tác tại một đơn vị tư vấn xây dựng, trong quá trình thanh toán chi phí thiết kế, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật có vướng mắc sau đây:

Theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thì Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật là 1.678.875.916 x 3.6% = 60.493.533 đồng.

Theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vẫn là 60.493.533 đồng trong khi chi phí xây lắp được quyết toán là 1.647.845.000 đồng.

Khi thanh toán tại kho bạc Nhà nước thì chuyên viên Kho bạc bảo là quyết toán chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật bị sai, lẽ ra phải là 1.647.845.000x 3.6%=59.332.420 đồng.

Vậy xin Bộ Xây dựng cho biết:

1. Trong trường hợp này thì phải quyết toán chi phí lập BC KTKT như thế nào mới đúng?

2. Thực tế nói chung lúc nào chi phí quyết toán thiết kế được giữ nguyên, lúc nào được tăng thêm và lúc nào bị cắt giảm so với dự toán đã được phê duyệt?

3. Trong các trường hợp chi phí xây lắp bị cắt giảm do giảm giá khi đấu thầu, do làm không đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế dẫn đến quyết toán bị giảm giá và muôn vàn lý do khác mà không do bên thiết kế thì Chi phí thiết kế có bị giảm xuống một cách vô lý không?

Trả lời
  • mrbalick9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Trung tâm Thông tin có ý kiến như sau:

    Khoản 3.2.1 của Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi phí lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức công bố tại bảng số 2 và bảng số 3 trong quyết định này) và nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án, trong báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.

    Trung tâm Thông tin

    Nguồn: Bộ xây dựng