X

Thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

Tại Điểm  b, c Khoản 1 Điều 25 Nghị định 59/2015/NĐ-CP có ghi:

b) Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước) và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a Khoản này”.

c) Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán phần công nghệ (nếu có) đối với các công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản này; tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng các công trình còn lại và công trình lưới điện trung áp.

Vậy tôi xin hỏi, đối với công trình giao thông cấp IV, thiết kế 2 bước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh. Như vậy thẩm quyền thẩm định thiết kế bản vẽ thi công sẽ do đơn vị nào? Theo điểm c thì Người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế, nhưng đối với cấp tỉnh thì cơ quan đơn vị nào sẽ giúp UBND tỉnh thẩm định? Sở Giao thông vận tải hay Chủ đầu tư?

Trả lời
  • Quang Lê Minh8 tháng trước

    Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định thiết kế của công trình cấp IV sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. Trong trường hợp ông hỏi, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh thẩm định công trình giao thông là Sở Giao thông vận tải.

    Cục Quản lý hoạt động xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng