X

Thẩm tra dự toán công trình theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP

Theo quy định tại điều 21 của Nghị định 15 “về việc thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng”. Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 5 tới cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để thẩm tra. Tại khoản 4 quy định về nội dung thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước không nói đến nội dung thẩm tra hồ sơ dự toán. Theo quy định tại khoản 5 thì hồ sơ gửi đến cơ quan quản lý nhà nước đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có kèm theo dự toán xây dựng công trình. Như vậy cơ quan quản lý nhà nước có chịu trách nhiệm thẩm tra về dự toán xây dựng công trình hay không? hay chủ đầu tư chịu trách nhiệm về dự toán xây dựng công trình. Hiện tại Nghị định 15 đã có hiệu lực tuy nhiên chưa có thông tư hướng dẫn do đó một số dự án chưa thể triển khai được.

Trả lời
 • Huyền Kyubi8 tháng trước

  Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại mục d, khoản 4, Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì nội dung thẩm tra thiết cơ của cơ quan nhà nước đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước cần thẩm tra nội dung “sự hợp lý của hồ sơ thiết kế bảo đảm tiết kiệm chi phí và hiệu quả đầu tư”.

  Do đó, với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan nhà nước thẩm tra dự toán xây dựng công trình như quy định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.

  Vụ Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng