X

Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng SAGEN hỏi về nội dung liên quan đến chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình.

Trả lời
  • Dương Ngọc Hà8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

    Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí thiết kế công trình xây dựng được xác định bằng tỷ lệ % được công bố nhân với chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình được duyệt. Việc phân loại, phân cấp công trình để áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD thực hiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Đối với trường hợp nêu tại văn bản số 04/CV-SAGEN-2015 thì việc xác định hạng mục công trình Nhà văn phòng, kiểm nghiệm, hạng mục phụ và hạ tầng kỹ thuật thuộc loại công trình nào cần tuân theo quy định về phân loại công trình theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD; từ đó xác định chi phí thiết kế cho phù hợp.

    Nguồn: Công văn 810/BXD-KTXD, ngày 16/04/2015

    Nguồn: Bộ xây dựng