X

Thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Công ty tôi đang thực hiện gói thầu tư vấn, khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng công trình, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, giá hợp đồng: phần khảo sát là 2 tỷ đồng, phần thiết kế là 6 tỷ đồng. Trong bảng tiên lượng dự thầu, nhà thầu diễn giải thời gian thực hiện của gói thầu, bố trí nhân sự trong 90 ngày. Trong thời gian thực hiện, chỉ sau 45 ngày nhà thầu đã thực hiện xong công việc và bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư.

Trong quá trình thanh toán, chủ đầu tư cắt ½ giá trị phần thiết kế với lý do thời gian thực hiện chỉ bằng ½ so với thời gian trong tiên lượng dự thầu. Nhà thầu không đồng ý do đây không phải là hợp đồng theo thời gian.Tôi xin hỏi, cách làm của chủ đầu tư có đúng quy định không? Vấn đề trên được giải quyết như thế nào?

Trả lời
  • Quang Lê Minh9 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh áp dụng theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015: “Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng”. Do đó nếu nhà thầu đã thực hiện đầy đủ và bàn giao tất cả các hạng mục trong phạm vi công việc theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và các thỏa thuận quy định tại hợp đồng thì chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu đúng với giá hợp đồng đã ký,

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng