X

Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của ban đọc Nguyễn Tuấn Anh hỏi về nội dung liên quan đến việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Trả lời
 • Sơn Bùi Ngọc9 tháng trước

  Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

  1. Điều chỉnh giá hợp đồng do điều chỉnh biện pháp thi công

  Dự toán Chủ đầu tư phê duyệt căn cứ theo thiết kế, biện pháp thi công do đơn vị tư vấn lập và là căn cứ để chủ đầu tư quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Về nguyên tắc, giá dự thầu do nhà thầu lập trên cơ sở thiết kế được duyệt trong hồ sơ mời thầu, phù hợp với biện pháp thi công theo đề xuất trong hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) của nhà thầu.

  Điểm b, khoản 1 Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy định: Bên nhận thầu được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công việc trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết.

  Vì vậy, đối với hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP, việc đề xuất điều chỉnh tăng giá hợp đồng của nhà thầu với lý do giá dự thầu đưa ra không phù hợp với biện pháp thi công theo đề xuất của nhà thầu chỉ được xem xét trong trường hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ hợp đồng các bên có thỏa thuận cho phép điều chỉnh.

  2. Điều chỉnh giá hợp đồng do kéo dài thời gian sử dụng vật liệu hao phí nhiều lần

  Trường hợp quá trình thi công làm kéo dài thời gian sử dụng các vật liệu hao phí nhiều lần (như cốp pha) tại công trường mà nguyên nhân không do lỗi của nhà thầu (có thể do yêu cầu của chủ đầu tư, bất khả kháng) thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng ký kết, quy định của pháp luật có liên quan để thương thảo xác định thiệt hại trong thời gian sử dụng vật liệu kéo dài trong đó bao gồm cả việc điều chỉnh giá hợp đồng cho những phần việc có sử dụng các vật liệu này thực hiện trong thời gian kéo dài.


  Trung tâm Thông tin

  Nguồn: Bộ xây dựng