X

Thu hồi tạm ứng của hợp đồng

Tôi đang công tác tại Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải. Cơ quan tôi đang phụ trách Dự án Phát triển giao thông đô thị TP. Hải Phòng.

Trong quá trình xây dựng, chúng tôi có những gói thầu xây lắp có ký kết Phụ lục hợp đồng gia tăng khối lượng. Khi thanh toán những Phụ lục hợp đồng này, nhà thầu và Ban Quản lý sử dụng mẫu biểu số 04 theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 do Bộ Tài chính ban hành.

Tôi xin hỏi Bộ Xây dựng về phần Thu hồi tạm ứng cho phần phụ lục hợp đồng ký thêm này. Trong quá trình thanh toán, Ban Quản lý có thể thực hiện thu hồi tạm ứng cho phần phụ lục hợp đồng này, tương tự như những lần thu hồi tạm ứng cho thanh toán hợp đồng chính không?

Trả lời
  • Nam8 tháng trước

    Về vấn đề này, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Theo qui định, phụ lục hợp đồng là một phần không tách dời của hợp đồng chính. Vì vây, việc thu hồi tạm ứng của hợp đồng được thực hiện theo Khoản 5, Điều 8, Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do chủ đầu tư thống nhất với nhà thầu. Việc thu hồi tạm ứng được quy định cụ thể trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng