X

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh

Tại báo cáo thẩm định dự toán điều chỉnh lần thứ nhất: Trước ngày Nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực nên Ban QLDA tổ chức thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt.

Tại báo cáo thẩm định dự toán điều chỉnh lần thứ hai: Do báo cáo thẩm định lần thứ nhất, thẩm định sai định mức 1 hạng mục công việc trong dự toán. Nên Ban QLDA tiến hành thẩm định điều chỉnh lại báo cáo thẩm định lần thứ nhất nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được duyệt và UBND thị xã phê duyệt điều chỉnh lại Quyết định phê duyệt lần thứ 1. Nhưng lần thứ 2 này thực hiện sau ngày Nghị định 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực.

Vậy xin hỏi Quý Bộ: Tại khoản 4, Điều 11, Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 có ghi rõ: “Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh”. Như vậy tại Báo cáo thẩm định lần 2 và Quyết định điều chỉnh lần 2 có sai thẩm quyền thẩm định và phê duyệt không?

Trả lời
  • Pham Duy Anh8 tháng trước

    Sau khi nghiên cứu,Vụ Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng trả lời như sau:

    Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình áp dụng các nội dung quy định tại Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng