X

Quản lý sàn giao dịch bất động sản

Bộ Xây dựng đã nhận được câu hỏi của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị giải đáp một số vướng mắc trong quá trình quản lý sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Trả lời
 • Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Về cơ cấu tổ chức của sàn: Tại Điểm 1.3 Mục 1 Phần IV Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng quy định: “Cơ cấu tổ chức của sàn giao dịch bất động sản gồm giám đốc, các phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch.” Như vậy, thống nhất với kiến nghị của Sở Xây dựng về việc Sàn giao dịch bất động sản phải có Giám đốc sàn, còn các Phó Giám đốc thì tùy theo nhu cầu của Sàn để bố trí cho phù hợp.

  2. Về số lượng nhân viên môi giới, nhân viên định giá bất động sản hoạt động tại Sàn: Tại Điểm 1.5 Mục 1 Phần IV Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng quy định: “Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất động sản. Nếu có dịch vụ định giá bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc định giá bất động sản có chứng chỉ định giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.” Như vậy, một cá nhân được cấp đồng thời hai chứng chỉ là môi giới và định giá bất động sản sẽ được sử dụng cả hai chứng chỉ đó để đăng ký hoạt động tại Sàn.

  Nguồn: Công văn 54/BXD-QLN, ngày 26/08/2014

   

  Nguồn: Bộ xây dựng