X

Thành phần ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Công ty tôi tham gia thi công 01 công trình của Bộ Nông nghiệp làm chủ đầu tư Trong biên bản nghiệm thu theo Thông tư 06/2016/TT-BXD thì thành phần ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng gồm giám sát của chủ đầu tư và phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu. Bên nhà thầu cử cán bộ trực tiếp thi công tại công trình ký biên bản nghiệm thu nhưng bên Thanh tra của Bộ Nông nghiêp bảo không đúng, mà người ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng phải là chỉ huy trưởng. Vậy xin hỏi phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp theo quy định của Thông tư 06/2015/TT-BXD là kỹ thuật hay chỉ huy trưởng công trình? 

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi xem xét, Cục Giám định có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì thành phần ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng gồm: (i) Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư; (ii) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính; (iii) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

  2. Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng tham gia ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng là người được phân công, phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp trên công trường đối với công việc xây dựng được tiến hành nghiệm thu. Chỉ huy trưởng công trường chỉ tham gia ký biên bản nghiệm thu đối với công việc xây dựng mà mình tham gia phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp.

   

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng  

  Nguồn: Bộ xây dựng