X

Chi phí tư vấn xây dựng

Nguyễn Gia Hào10 tháng trước

Theo quy định hiện nay tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 và Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 thì không còn loại hợp đồng theo tỷ lệ %, thay vào đó chi phí tư vấn xây dựng nói chung và chi phí tư vấn giám sát thi công nói riêng sẽ được lập dự toán trên cơ sở chi phí chuyên gia, chi phí vật tư, máy móc…..và thực hiện theo loại hợp đồng theo thời gian và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng vẫn còn hiệu lực. Như vậy, tôi có thể áp dụng Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 để tính toán chi phí tư vấn xây dựng thay vì áp dụng theo Thông tư 08/2016/TT-BXD được không?

Trả lời
  • mrbalick9 tháng trước

    Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng có ý kiến như sau:

    Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Việc áp dụng Quyết định  số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 để xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là phù hợp với quy định.

    Vụ Kinh tế xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng