X

Thẩm định dự toán xây dựng công trình

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Điều 11); thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình (Điều 24, 25, 26) theo các nguồn vốn gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác. Vậy tôi muốn hỏi: Dự án thuộc lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội khi triển khai thực hiện có sử dụng vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương (tỷ lệ vốn vay không quá 70%), còn lại là sử dụng vốn tự có của chủ đầu tư. Chủ đầu tư thực hiện dự án không phải là đơn vị/tổ chức nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, việc dự án vay vốn từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương có xem là sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hay không và phải tuân thủ quy định về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế-dự toán thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách hay không?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng trả lời như sau:

  Theo quy định tại Khoản 14, Điều 2, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; Khoản 44, Điều 4, Luật Đấu thầu năm 2013, vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương là vốn nhà nước ngoài ngân sách.

  Theo quy định tại Khoản 5, Điều 13, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng: Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì dự án được thẩm định như đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách; Trường hợp dự án đầu tư sử dụng vốn hỗn hợp trong đó vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương dưới 30% và từ 500 tỷ đồng trở xuống trong tổng mức đầu tư của dự án thì được thẩm định như đổi với dự án sử dụng vốn khác.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng
   

  Nguồn: Bộ xây dựng