X

Quyết toán hợp đồng xây dựng theo thỏa thuận đã ký

Tôi đang trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng 1 dự án. Hợp đồng ký với nhà thầu xây lắp có hạng mục chung bao gồm chi phí lán trại, chi phí bảo đảm giao thông và chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định, cán bộ thẩm định yêu cầu phải làm rõ chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế, tức là phải lập riêng 1 phụ lục khác để quyết toán hạng mục chung và phải diễn giải toàn bộ khối lượng của chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế ra chi tiết. Xin hỏi, yêu cầu làm như vậy có đúng không?

Trả lời
  • mrbalick1 năm trước

    Sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

    Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

    Vụ Kinh tế Xây dựng

    Nguồn: Bộ xây dựng