X

Điều chỉnh giảm chi phí thiết kế áp dụng cho các hạng mục thiết kế sử dụng lại

 Dự án Kè suối tại tỉnh Sơn La gồm các hạng mục sau:

1. Hạng mục Kè hai bên suối: Thiết kế 6 đơn nguyên dài 11,8m, hình thức kè bản chống BTCT, mỗi đơn nguyên kè cao từ 6,7m-9m và thiết kế sử dụng lặp lại các đơn nguyên này trên toàn tuyến dài 6000m.

2. Đập dâng nước bằng túi cao su: Số lượng=04 cái, thiết kế chỉ khác nhau về chiều cao tường của nhà điều khiển còn lại là giống nhau.

3. Cầu vòm BTCT qua suối: Số lượng 03 cái, thiết kế chỉ khác nhau về chiều dài cọc khoan nhồi, đường dẫn đầu cầu còn lại kết cấu phần dưới và phần trên là giống nhau.

Xin được hỏi: Việc áp dụng hệ số điều chỉnh giảm trong tính toán chi phí thiết kế đối với các hạng mục nêu trên có được áp dụng không và áp dụng như thế nào?

Trả lời
  • Sau khi xem xét, Vụ Kinh tế xây dựng trả lời như sau:

    Việc áp dụng hệ số điều chỉnh giảm chi phí thiết kế áp dụng cho các hạng mục thiết kế sử dụng lại và phù hợp với các quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

    Vụ Kinh tế xây dựng 

    Nguồn: Bộ xây dựng