X

Chi phí nào tính trong chi phí quản lý dự án?

Chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn tại Mục XI, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD có bao gồm chi phí xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) mà doanh nghiệp phải nộp cho chuyên gia không? Trường hợp nếu không bao gồm, thì chi phí xã hội doanh nghiệp phải đóng cho chuyên gia theo quy định sẽ được xác định như thế nào trong dự toán chi phí tư vấn?

Trả lời
 • Kiều Hà1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn được quy định tại Điểm 3.2, Khoản 3, Mục XI, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm: Tiền lương của bộ phận quản lý, chi phí duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn, chi phí văn phòng làm việc, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,…

  Chi phí quản lý được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Điểm 3.2 Khoản 3, Mục XI, Phần II Quyết định số 79/QĐ-BXD đã bao gồm BHYT, BHXH, BHTN, kinh phí công đoàn mà người sử dụng lao động phải trả.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng