X

Thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực

Hiện chúng tôi đang quản lý dự án gồm nhiều công trình nông nghiệp và PTNT cấp II, yêu cầu điều kiện năng lực, kinh nghiệm rất cao; việc quản lý dự án phải đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình và tính mạng nhân dân; cụ thể là Tiểu dự án WB8 Gia Lai. Đây không phải dự án có tính chất khoa học công nghệ và Văn kiện Hiệp định vay cũng sau ngày 01/01/2015, khi đàm phán và soạn thảo các văn kiện đã áp dụng Luật Xây dựng 2014, quyết định phê duyệt dự án cũng sau ngày 01/01/2015.

Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản yêu cầu các tỉnh thiết lập bộ máy; khi đó tỉnh Gia Lai đã có Ban chuyên ngành (BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai). UBND tỉnh Gia Lai đã giao cho BQL dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư và ủy quyền cho Ban thiết lập bộ máy; nhưng chúng tôi lại thành lập Ban quản lý Tiểu dự án WB8, bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc quản lý dự án (do không đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm làm Giám đốc quản lý dự án, một người cho làm Phó Giám đốc phụ trách dự án). Như vậy việc thành lập Ban quản lý tiểu dự án WB8 Gia Lai và bổ nhiệm các chức danh như trên có vi phạm Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành hay không? Nếu vi phạm thì chúng tôi chuyển đổi như thế nào cho phù hợp (có thể thành lập Tổ quản lý dự án được không)?

Trong trường hợp, nhân sự do Giám đốc bổ nhiệm không đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm làm Giám đốc quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình thì vận dụng bằng cách bổ nhiệm làm Phó Giám đốc quản lý dự án, song cho phụ trách dự án thì có sai Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành hay không?  Nếu phù hợp thì điều kiện, năng lực và kinh nghiệm của vị trí Phó Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được qui định như thế nào?

Trả lời
 • Quang Lê Minh1 năm trước

  Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc tổ chức lại hoạt động, thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2016/TT-BXD, Nhân sự của Ban QLDA chuyên ngành, khu vực không có chức danh Phó Giám đốc quản lý dự án. Đối với chức danh Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện về năng lực theo quy định.

  Cục Quản lý hoạt động xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng