X

Phê duyệt dự toán phát sinh đối với các công việc nằm ngoài phạm vi thiết kế

Hợp đồng thi công xây dựng theo loại hợp đồng trọn gói, khi đến giai đoạn nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng thì có phát sinh một số công việc nằm ngoài phạm vi thiết kế được duyệt (phần phát sinh này không làm vượt giá gói thầu) và đã được chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt dự toán phần phát sinh này. Tuy nhiên, quyết định phê duyệt dự toán phát sinh lại ra sau ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (ví dụ: ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là ngày 01/08/2017 nhưng ngày ra quyết định phê duyệt dự toán phát sinh là ngày 10/08/2017). Như vậy, quyết định phê duyệt dự toán phát sinh đã nêu có đúng với quy định không?

Trả lời
 • Tung Anh1 năm trước

  Về vấn đề này, Cục Kinh tế xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

  Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng và phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

  Trường hợp nêu tại câu hỏi của công dân, nếu sau ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng mà hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu vẫn còn trong thời gian thực hiện (theo quy định trong hợp đồng, chưa thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định tại Điều 22,23 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng) thì quyết định phê duyệt dự toán phát sinh đối với các công việc nằm ngoài phạm vi thiết kế của hợp đồng trọn gói của chủ đầu tư là phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

  Cục Kinh tế xây dựng

  Nguồn: Bộ xây dựng