X
Card image cap

Hợp đồng thuê lại đất

Nguyễn Anh Tùng 2020-03-31

HỢP ĐỒNG

THUÊ LẠI ĐẤT
(Mẫu hợp đồng thuê đất ban hành kèm theo Thông tư số 1883/2001/TT-TCĐC ngày 12 tháng 11 năm 2001)

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1. Bên cho thuê lại đất:

Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

2. Bên thuê lại đất:

Ông (bà): Tuổi

– Nghề nghiệp:

– Hộ khẩu thường trú:

Hoặc Ông (bà):

– Đại diện cho (đối với tổ chức)

– Địa chỉ ……………………………………………………………………………….

– Số điện thoại:……………………Fax ………………….. (nếu có)………..

Thửa đất cho thuê lại

– Diện tích đất cho thuê lại: m2

– Loại đất: Hạng đất (nếu có)

– Thửa số:

– Tờ bản đồ số:

– Thời hạn sử dụng đất còn lại:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: do

cấp ngày tháng năm

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây:

– Thời hạn cho thuê lại là tháng, kể từ ngày tháng năm 200 đến ngày
tháng năm 200

– Số tiền thuê lại đất (bằng số) là: đ/m2 (ha)/năm (tháng)

(bằng chữ):

– Thời điểm thanh toán:

– Phương thức thanh toán:

– Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê lại theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên thuê trả tiền thuê lại đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã ghi trong hợp đồng này.

– Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.

– Trả lại đất cho bên cho thuê lại khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này.

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã cam kết ghi trong hợp đồng thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

– Cam kết khác:

Hợp đồng này lập tại……….. ,ngày…. tháng…… năm….. thành…… bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân dưới đây xác nhận.

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Nội dung xác nhận của UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất cho thuê lại:

– Về giấy tờ sử dụng đất:

– Về hiện trạng thửa đất:

Chủ sử dụng đất:

Loại đất:

Diện tích:

Thuộc tờ bản đồ:

Số thửa đất:

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:

– Về điều kiện cho thuê đất: Thuộc trường hợp được cho thuê lại đất quy định tại Điều 16 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ.

…., ngày tháng năm 200
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

2. Nội dung xác nhận của Sở Địa chính nơi có đất cho thuê lại:

– Về giấy tờ sử dụng đất:

– Về hiện trạng thửa đát:

Chủ sử dụng đất:

Loại đất:

Diện tích:

Thuộc tờ bản đồ:

Số thửa đất:

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:

– Về điều kiện cho thuê lại đất: Thuộc trường hợp được cho thuê lại đất quy định tại Điều 16 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ.

…, Ngày … tháng ….. năm…
GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH
(ghi rõ họ, tên, ký và đóng dấu)

Ghi chú:

– Trường hợp đất do Uỷ ban nhân dân cấp huyện cho thuê thì ghi nội dung thẩm tra ở mục 1 phần II.

– Trường hợp đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cho thuê thì ghi nội dung thẩm tra ở mục 2 phần II.

 

Nguồn:  1883/2001/TT-TCĐC

Tải hợp đồng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan