X
Card image cap

Hợp đồng sửa chữa nhà ở

Nguyễn Anh Tùng 2020-03-30

 

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

………, ngày……tháng……năm……

 

Hôm nay ngày …. tháng … năm ….

Tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………

Bên chủ nhà: Đại diện là Ông (bà): ……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………………… cấp ngày ……………………………………

Tại: ……………………………………………………………………………………………………..…

Bên nhận khoán: Đại diện cho nhóm thợ là Ông (bà): ………………………………………….………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân số: ……………………….cấp ngày ……………. tại …………………………….

Hai bên lập thỏa thuận lập hợp đồng sửa chữa nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán

Bên chủ nhà đặt khoán cho bên thợ những công việc sửa chữa căn nhà số ……………………………………………..

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Điều 2. Nguyên vật liệu và tiền vốn ứng trước.

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

Điều 3. Trách nhiệm của bên nhận khoán

 

Điều 4. Trách nhiệm của chủ nhà đặt khoán

 

Điều 5. Thời hạn hợp đồng và cách thức thanh toán.

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……. Ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

a) Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

b) Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. Tổng công thợ.

c) Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

 

Điều 6. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và tận tâm các nghĩa vụ hợp đồng đã xác lập. Khi có tranh chấp sẽ cùng bàn bạc thương lượng giải quyết.

Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN ĐẶT KHOÁN                                 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN

                          (Ký tên)                                                                    (Ký tên)

 

Tải hợp đồng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan