X
Card image cap

Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Nguyễn Anh Tùng 2020-03-30

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU

XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

Số: …. / HĐGNT

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm…….tại…………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên chủ đầu tư)

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………………………………

– Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………..

– Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………………………………….

– Đại diện là: ……………………………………- Chức vụ ………………………………………………..

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ………………………. ngày ….. tháng ..… năm.………

– Do ………………………………………………………. chức vụ …………………………………… ký.

 Bên B (Bên tổ chức nhận thầu xây dựng)

– Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan): ………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: …………………………………. Fax: ………………………………………………………..

– Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………..

– Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………………………………….

– Đại diện là: ……………………………………- Chức vụ ………………………………………………..

– Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: ………………………. ngày ….. tháng ..… năm.………

– Do ………………………………………………………. chức vụ …………………………………… ký.

Hai bên cùng thỏa thuận những nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình …………..… như sau:

 Điều 1: Nội dung công tác:

– Tiến hành khảo sát khu vực đã quy hoạch để xây dựng công trình …………………………. theo đúng các nội dung và yêu cầu về khảo sát xây dựng đảm bảo số liệu đo đạc và số liệu giám định, điều tra chính xác khách quan.

– Viết luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình xây dựng theo đúng các quy định.

– Tiến hành thiết kế công trình theo đúng yêu cầu và nội dung bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật đã được duyệt, phải theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kinh tế – kỹ thuật và các chế độ thể lệ khác có liên quan của nhà nước, phải xác định rõ lịch giao thiết kế và trách nhiệm bảo đảm việc giao thiết kế theo lịch.

– Tiến hành thi công xây lắp các bộ phận công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt.

 Điều 2: Thời hạn thực hiện

Trong thời gian ….. tháng, được phân chia như sau:

 Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng dự đoán công trình là …………………………………………………………………………. Đồng

 Điều 4: Cách thức thanh toán, quyết toán

 Điều 5: Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

(Cần đưa ra thế chấp, cầm cố hoặc được cơ quan nào bảo lãnh bằng tài sản gì …)

 Điều 6: Trách nhiệm bên A

 Điều 7: Trách nhiệm bên B

 Điều 8: Mức thưởng phạt khi các bên vi phạm hợp đồng.

 Điều 9: Điều khoản thi hành

 

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

                               Chức vụ                                                     Chức vụ

                      (Ký tên, đóng dấu)                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

Tải hợp đồng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan