X
Card image cap

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Nguyễn Anh Tùng 2020-03-31

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

  Chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

…………………………………………………………… ……………………………………………………….

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :

 ĐIỀU 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………. (4), cụ thể như sau (3): ………………………..

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

 

…………………………. nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

– Tên người sử dụng đất: ………………………………………………

– Thửa đất số: ……………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………….

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………….)

– Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ………………………………. m2

+ Sử dụng chung: ……………………………… m2

– Mục đích sử dụng:……………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. (2)

 ĐIỀU 2

 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ………………………………đồng

(bằng chữ:………………………………………………………………………………đồng Việt Nam)

ĐIỀU 3

THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:……………….

kể từ ngày ………./………./………..

ĐIỀU 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

 Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ……………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 5

VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ….. chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ……………………. chịu trách nhiệm nộp

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7

 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ……. (10)

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ĐIỀU …….

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 

 

Tải hợp đồng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan