X
Card image cap

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình (Mẫu 1)

Nguyễn Anh Tùng 2020-03-30

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

 Số ……. / HĐTK

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm… tại……………………………………………., Chúng tôi gồm có:

Bên A (Chủ đầu tư)

–  Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….…………………

–  Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..…………………

–  Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

–  Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..…………………

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………

–   Đại diện là ông (bà) …………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

–   Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …

Do ………………………………………………. Chức vụ ………………………………………………

 Bên B (đơn vị khảo sát)

–  Tên doanh nghiệp (hoặc cơ quan) …………………………….……………….…………………

–  Địa chỉ trụ sở chính …………………………………………………………..…..…………………

–  Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

–  Tài khoản số: ………………………………………………………………….…..…………………

Mở tại ngân hàng ……………………………………………………………………………………………

–   Đại diện là ông (bà) ……………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………

–   Giấy ủy quyền số ………………………….. (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm …

Do ………………………………………………. Chức vụ …………………………………………………

 Hai bên thống nhất ký hợp đồng thi công xây lắp với các điều khoản sau:

 Điều 1: Khối lượng và tiến độ công trình

– Ngày thi công:……………

– Ngày hoàn thành:………..

Điều 2: Chất lượng công trình

Điều 3: Các điều kiện đảm bảo thực hiện hợp đồng

– Bàn giao mặt bằng công trình.

– Giao tim, mốc công trình theo yêu cầu của tổng tiến độ.

– Bàn giao mọi hồ sơ, tài liệu cần thiết cho bên B.

– Bàn giao vật tư, thiết bị cho bên B tại địa điểm ……………………… (nếu bên A có vật tư, thiết bị).

– Quản lý thống nhất mặt bằng xây dựng sau khi được giao.

– Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự và an toàn lao động bên công trình.

– Tiếp nhận bảo quản các loại tài liệu, vật tư, kỹ thuật được bên A giao.

Điều 4: Trị giá công xây lắp

Điều 5: Nghiệm thu và bàn giao công trình

– Đợt 1: Sau khi hoàn thành…

– Đợt 2: …

– Đợt 3: …

Điều 6: Tạm ứng, thanh quyết toán

Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng

Bên B đưa tài sản ………………….… có giá trị được công chứng xác nhận là ……………………… đồng để thế chấp (cầm cố) bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng này.

Điều 8: Quy trình về thưởng phạt

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… đến ngày …… (thường là ngày quyết toán xong).

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào ngày ….. Bên A có trách nhiệm tổ chức cuộc thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ … bản. Gửi các cơ quan có liên quan… bản bao gồm:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                                                         Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)                                                                          (Ký tên, đóng dấu)

Tải hợp đồng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan