X
Card image cap

Hợp đồng cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường

Nguyễn Anh Tùng 2020-03-31

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

HỢP ĐỒNG

CUNG CẤP, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– Căn cứ Bộ luật Dân sự;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên,

Hôm nay, ngày….. tháng ….. năm ….. , tại ……………, chúng tôi gồm:

1. Bên cung cấp dữ liệu (Bên A):

Cơ sở dữ liệu …………………… thuộc ……………………………………………………….

Đại diện: …………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại ………………………., Fax: ……………………….Email: ……………………..

Số tài khoản : ………………………………………………………………………………………

2. Bên khai thác, sử dụng dữ liệu (Bên B):

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………………………………………………

Đại diện: ……………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Điện thoại ………………………., Fax: ……………………….Email: ……………………..

Số tài khoản : ………………………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng khai thác, sử dụng dữ liệu như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

(về việc cung cấp, khai thác, sử dụng dữ liệu)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Thời gian thực hiện:

………..…. ngày, kể từ ngày ……. tháng…..… năm ………………..…….………..

Điều 3. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:

– Hình thức khai thác, sử dụng: …………………………………………………………………

– Khai thác sử dụng thông qua việc truy cập: ………………………………………………

– Nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu: …………………………………………….

– Nhận gửi qua đường bưu điện: ……………………………………………………………….

Điều 4. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Tiền trả cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu là: …………………………………….đồng

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………….. đồng)

Trong đó: Tiền khai thác, sử dụng dữ liệu là: ……………………………………….đồng

Tiền dịch vụ cung cấp dữ liệu là: ………………………………………..đồng

Số tiền đặt trước: ………………………………………………………………………………đồng

Hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản):……………………………………………

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của hai bên:

(Phải có đủ nội dung quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường).

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 6: Bổ sung, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng và xử lý tranh chấp:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điều 7: Điều khoản chung

1. Hợp đồng này được làm thành ………….. bản, có giá trị pháp lý ngang nhau, bên A giữ ………. bản, bên B giữ ………. bản.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……………………………………………………..

 

 

Nguồn: 07/2009/TT-BTNMT

Tải hợp đồng TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan